Design för ett hållbart samhälle

Kandidatprogrammet i industridesign

Hur ser framtiden ut? - Människan i centrum - Innovationsförmåga - Gestaltning - Kommunikation - Hur genomförs utbildningen? - Hur går antagingen till?

Som industridesigner arbetar man med att skapa visioner som går att realisera. Det är högaktuellt i dagens samhälle. Ett hållbart samhälle är ett aktuellt exempel att det finns en efterfrågan om innovativa tankesätt och lösningar. Därför räcker det inte med enbart problemlösning. Vi siktar på att arbeta innovativt och öka vår innovationsförmåga. Det omfattar allt ifrån angreppssätt i ett projekt till planering, genomförande och kommunikation av process och resultat.

En stor del av utbildningen sker i projektform. Under varje termin genomförs ett studentprojekt. Nästan alla projekt genomförs i samarbete med externa parter från näringsliv, organisationer eller myndigheter och med yrkesverksamma industridesigners som handledare. Det gör att vi i utbildningen även kan tillföra marknadsinsikt och ytterligare lyfta fram komplexiteten i produktutvecklingsprocessen. Exempel på samarbetsföretag är Komatsu Forest, Brokk, Djäkneböle Emballagefabrik AB, Svevia, Peab, Volvo Lastvagnar, Olofsfors AB.

Vårt mål är att skapa en attraktiv, trygg och stabil grundförutsättning för ett yrkesliv som industridesigner. Vi arbetar kontinuerligt och målmedvetet med att utveckla utbildningsprogrammet med ett framtidsperspektiv. I det arbetet diskuterar vi bland annat med yrkesverksamma industridesigner och studenter. Det finns en genomtänkt tanke från antagningsprocessen till kraven för examen som även påverkar hur vi bedriver utbildningen.

Hur ser framtiden ut?

Vi ser på kunskap som något som ska kunna utvecklas vidare under ett helt yrkesliv. Det innebär att kunskapen blir fattbar genom tillämpning i projekt och i nära samarbete med andra yrkesgrupper och yrkesverksamma industridesigners. Utgångspunkten i utbildningen är yrkets kärnvärden och målet är att våra examinerade studenter ska vara attraktiva på en arbetsmarknad i ett framtidsperspektiv. Studenterna förbereder sig för att efter avslutade studier kunna gå vidare med det som de önskar. Det kan vara vidare studier på masternivå eller att tillämpa samt praktisera sina kunskaper i yrkeslivet.

(Vid en undersökning 2006 framkom att 95% av examinerande studenter får anställning inom 6 månader efter examen från Designhögskolan).

Tillbaka till sidans början

Människan i centrum

När vi säger att vi sätter människan i centrum går vi lite längre än att arbeta med användaranpassning. Utbildningen tar upp olika perspektiv på användarvänlighet. Det innebär att vi diskuterar vem som är användaren, likheter och olikheter i samband med generaliseringar och vilka yrkesspecifika metoder kan användas i den kreativa designprocessen för att arbeta med människan i centrum. Ett starkt fokus i utbildningen är social hållbarhet.

Från början till slut följer Design För Alla perspektivet med i utbildningen. Design för alla är ett förhållningssätt som påverkar hela den kreativa designprocessen. En viktig aspekt är att ifrågasätta normmänniskan och hantera det som utgör en individ.
En annan aspekt är att förhålla sig till förändringar och skeenden i vår omvärld.

Industridesignprogrammet examinerar alla examensarbeten utifrån ett Design För Alla-perspektiv. Design För Alla ger en stark innovationskraft och visionsstärkare.

Tillbaka till sidans början

Innovationsförmåga

Kunskap och förståelse om den kreativa designprocessen är en faktor för att arbeta innovativt. Det ger möjlighet att planera processen utifrån den specifika frågeställningen och se tillämpning av olika yrkesspecifika tekniker och metoder. En annan faktor är hur man utför och tillämpar den kreativa designprocessen. Det fokuserar mer hur man använder sig själv som ett verktyg i processen. Det här förhållningssättet gör att vi ser innovationsförmågan som en viktig del att träna och utveckla. Det gör vi genom diskussioner och att grundläggande arbeta med att möjliggöra och provocera förmågan.

Tillbaka till sidans början

Gestaltning

Industridesign går från koncept till detaljlösningar. Slutprodukten får nästan alltid en 2 eller 3 dimensionell gestaltning som är ett rimligt slutresultat på en kreativ designprocess. Genom gestaltningsarbetet får form och färg en betydelse för både företag och människan i ett sammanhang. Slutresultatet är svaret på frågan "kan det vara på ett annat sätt". Här finns hela det komplexa helhetsperspektivet samlat. Gestaltningsarbete är därför en av kärnkunskaperna för industridesignern.

Tillbaka till sidans början

Kommunikation

Industridesignern kommunicerar sitt arbete och resultat med många olika tekniker. Under utbildningen ges grundläggande kurser i olika kommunikation och visualiseringstekniker. I alla projekt och andra kurser tillämpas och utvecklas sedan förmågan att kommunicera, visualisera och presentera. En vanlig form av examinering är att muntlig presentera och argumentera sin process och sitt studieresultat. På så sätt kan studenterna öva sig att framföra sina idéer inför sin studiegrupp. Möjligheten att få se så många individuella presentationer med lösningar på samma problem, ger varje student inspiration och nya infallsvinklar på sitt arbete.

Tillbaka till sidans början

Hur genomförs utbildningen?

Utmärkande för utbildningen är att vi arbetar i projektform med yrkesverksamma industridesigner som handledare. I projekten arbetar vi med verkliga frågeställningar och med externa samarbetspartners. Utbildningen på Industridesignprogrammet kan ses som en trappa där varje trappsteg är en termin. Studerandegruppen följs åt och utvecklas individuellt men på samma trappsteg. Trappsteget formas av svårighetsgrad och komplexitet av kunskap. I projekten lyfts sambandet mellan "Tre enigheten" (människa, produkt/tjänst och sammanhang) fram och reflekteras. Projekten är mellan 3 - 6 veckor långa. På sista trappsteget är projektet ett 10 veckor långt examensarbete. Det utförs nästan helt självständigt av den studerande. Vid perioden för kursen examensarbetet är studenterna förberedda att själv initiera ett eget projekt, hitta en samarbetspartner, kommunicera, planera, samarbeta, genomföra och presentera ett rimligt slutresultat.

Mellan projekten finns kortare kurser som förbereder studenterna för att arbeta i nästkommande projekt. De kortare kurserna är ofta en blandning av teoretiska moment och övningar. Många gånger är lärare i de kortare kurserna specialister och arbetar professionellt inom sitt område. De fast anställda lärarna i utbildningen undervisar oftast med kärnkunskapen för industridesign.

Ryggraden genom utbildningen är att tillämpa en kreativ designprocess och därigenom även identifiera sin yrkesroll. I årskurs två är alla studenter på praktik.

Eftersom ett yrkesliv som industridesigner innebär mycket samarbete med andra, både industridesigners och andra yrkesgrupper, är kommunikation och samarbete en väsentlig aspekt på utbildningen. Dels lyfter vi fram det i olika kurser men tillämpningen betonas i projekttillämpningen. Samarbete är en del av vår vardag på Designhögskolan. Detta märks bland annat genom att utbildningen genomförs med utgångspunkt i studentgruppen. Gruppen är betydelsefull för att tillsammans vända och vrida på kunskapen. Gruppen är också plattformen för att träna sig i att arbeta kreativt tillsammans med andra.

Tillbaka till sidans början

Hur går antagningen till?

Det finns inget recept på hur man kommer in på utbildningen. Det hänger på den individ man är och hur man lyckas berätta det på olika sätt. Många av dem som är eller har varit studenter på Industridesignprogrammet har olika bakgrund. En del har gått industridesign förberedande utbildningar och en del konstförberedande. Andra har praktiserat på ett design- eller arkitektkontor och det finns de som har gått krokiga vägar.

Antagningen sköts av en jury med både konstnärlig- och industridesignbakgrund.

I antagningsprocessen använder vi oss av olika arbetsprover, gruppuppgifter och intervju för att förstå vem den sökande är. Ett tips är att försöka göra arbetsproverna så att de visar vad du kan och hur du arbetar, tänker och kommunicerar.

Vi antar 15 stundenter, en gång per år, på höstterminen.

Tillbaka till sidans början

  • Exempel på företag där våra studenter har genomfört sina praktikperioder

    Elektrolux, BMW, Kiska, Ångpanneföreningen, Atlas Copco, Husqvarna, StrukturDesign, Sony Mobile, Zenit, Berge Consulting, No Picnic.