Nytänkande och realiserbara visioner

Kandidatprogrammet i industridesign

Programinnehåll

Kursprogrammet för kandidatprogrammet i industridesign vid Umeå universitet innehåller följande kurser och moment:

År 1

1: Designprocess 1

Kursplan
Målet är att den studerande ska lära känna de grundläggande förutsättningarna för att arbeta med en designprocess i projektform, individuellt och i samarbete med andra. I kursen möter den studerande olika metoder för att utforska, analysera och arbeta kreativt med olika designproblem. I kursen ska den studerande lära känna och träna sig att utföra olika reflektionsprocesser som är kännetecknande för design- och konstnärliga processer. Under kursen inleder studenten arbetet med att bygga upp och utveckla en egen portfölj som representerar projektarbeten och kompetens.
Kursen består av fyra moment: Introduktionsprojekt, Designmetodik, Reflektionprocesser, Designkommunikation.

2: Design som upplevelse 1

Kursplan
Kursens mål är att den studerande skall förvärva och fördjupa kunskaper att arbeta med skiss som en kreativ och kommunikativ teknik. Kursen består av två moment: Skiss och visuell kommunikation, Grundläggande gestaltning.

3: Design och teoretiska ämnen 1

Kursplan
Målet är att den studerande ska introduceras med ett teoretiskt och filosofiskt förhållningssätt i förhållande till sitt framtida arbetssätt. Den studerande ska bli förtrogen med historisk orientering om konstens, teknikens och industridesignens utveckling i samband med samhällets utveckling i övrigt. Kursen består av två moment: Grundläggande filosofi, Historisk orientering.

4: Design, ny och traditionell teknik 1

Kursplan
I kursen möter den studerande nya och traditionella konstruktionsmetoder som är relaterade till konstruktion och produktion av föremål och maskiner. Den studerande får genom studiebesök inom tillverkande industri även inblick i yrkesmässiga förhållningssätt och sammanhang för konstruktion och produktion. Kursen består av tre moment: Modell- och verkstadsteknik, Konstruktionsmetoder, Studieresa.

5: Design som konstnärlig process 1

Kursplan
I kursen ska den studerande arbeta i gränssnittet mellan design och konst för att senare kunna utföra en reflekterande analys av likheter och olikheter i förhållningssätt mellan processerna i de två områdena.

6: Designpresentation 1

Kursplan
Kursen introducerar grundläggande metoder och tekniker för att kommunicera med olika visuella och textbaserade tekniker som fotografering, videoupptagning, muntlig presentation och skriftliga redogörelser och rapporter. Kursen består av tre moment: Datorteknik, Bildteknik, Muntlig o skriftlig kommunikation.

7: Design för framtiden 1

Kursplan
Kursens mål är att ge en utgångspunkt för den studerande att reflektera över hur kunskaper, förmågor och färdigheter som tränas under utbildningstiden kan bidra till den egna utvecklingen, under studietiden och inom den framtida professionen. Kursen består av två moment: Forma framtiden, Design för framtiden.

8:  Designprojekt 1

Kursplan
I kursen tränar studenten sig att självständigt utveckla sin förmåga att arbeta metodiskt med komplexa designrelaterade problemställningar i verklighets- och framtidsperspektiv. Studenten övar sig studenten att samarbeta i grupp och med representanter från exempelvis näringsliv, stat och kommun.

År 2

1: Designprocess 2

Kursplan
Målet är att den studerande ska lära känna de grundläggande förutsättningar för kvalitativa metoder som observation, intervjuer och enkät och öva sig att använda metoderna för att inhämta information från en målgrupp. Den studerande ska genom reflexivt arbete utveckla sin portfölj som representerar projektarbeten och kompetens i syfte att söka exempelvis en plats för praktik. Kursen består av två moment: Design och kvalitativa metoder, Designkommunikation 2.

2: Design som upplevelse 2

Kursplan
Kursens mål är att den studerande övar och fördjupar sina kunskaper att lösa formproblematik på ett systematiskt sätt utifrån en på förhand upprättad målsättning. Kursen består av tre moment: Modellera, Formstudier, Skissteknik.

3: Design och teoretiska ämnen 2

Kursplan
I kursen ska den studerande bli förtrogen med kroppens anatomi och muskeluppbyggnad samt fysisk förutsättning i arbete, kroppens begränsningar och människans kognitiva förutsättningar vid manipulation av produkter och tjänster. Kursen består av två moment: Belastnings- och info.ergonomi, Argumentationsanalys.

4: Designprojekt 2

Kursplan
Kursens mål är att den studerande skall fördjupa kunskaper och kompetens att arbeta med samtida problemställningar i projektform inom designområdet. I kursen ingår moment att arbeta i team, att identifiera en yrkesroll samt att fördjupa sin kompetens att arbeta med komplexa designproblem med användaren i centrum. Kursen består av fyra moment: Hot-Team - innovationsprojekt, Praktiska studier 1, Praktiska studier 2, Projekttillämpning.

5: Design, produktion och ny teknik 2

Kursplan
I kursen fördjupas inblicken i förutsättningar för produktion av framförallt produkter och förstå konsekvenser och förutsättningar för ett hållbart resonemang utifrån produktionsaspekter som miljö, ekonomi och social hållbarhet. Kursen består av två moment: Produktion och hållbarhet, Ny teknik.

6: Design som konstnärlig process 2

Kursplan
I kursen ska den studerande vidareutveckla och arbeta i gränssnittet mellan design och konst för att senare kunna utföra en kritisk reflektion av förhållningssätt mellan processerna och reflektera kring en samtida yrkesroll som designer.

7: Designpresentation 2

Kursplan
Målet är att den studerande övas i grundläggande förutsättningar om arbete med digital visualisering, CAID. I kursen ska den studerande genom att arbeta med designövningar träna sig att arbeta med en arbetsprocess som utgår ifrån en formulerad målsättning.

8: Design för framtiden 2

Kursplan
Målet med kursen är att den studerande ska reflektera över designområdets utveckling i framtiden genom att delta vid en designkonferens eller ett designseminarium. I kursen ska den studerande kritiskt analysera över hur olika tillämpningsområden av design framställs både muntligt och visuellt och reflektera över sin egen visuella framställan av genomförda designprojekt i sin individuella portfölj.

År 3

1: Designprocess 3

Kursplan
Kursen syftar till att den studerande ska använda tidigare förkunskaper, kunskap och kompetens för att delvis självständigt initiera, kommunicera sin kunskap och kompetens och reflektera över sin egna kompetensnivå i relation till en framtida yrkesroll som industridesigner. Kursen består av tre moment: Designkommunikation, Projektplanering, Skiss.

2: Designpresentation 3

Kursplan
Kursens mål är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskap i metoden Storytelling och fördjupa sina kunskaper i digital visualisering, CAID. Kursen består av två moment: Storytelling, CAID.

3: Design och teoretiska ämnen 3

Kursplan
Under kursen ska den studerande ges möjlighet att utveckla sin förmåga och erfarenhet att diskutera och framföra teoretiska frågeställningar. Studenterna ska förvärva egen erfarenhet hur man kan tillämpa resultat av akademisk forskning i det praktiska arbetet som industridesigner. Kursen består av tre moment: Designteori, Marknad och strategi, Forskningsorientering.

4: Designprojekt - Hot Team 3

Kursplan
I kursen ska den studerande genomföra ett designprojekt i tvärvetenskapliga team. Momentet är tvärvetenskapligt med studenter från olika nivåer, institutioner och utbildningsprogram. Projekttillämpningen genomsyras i hög grad av "Design Thinking" och aktuell innovationsforskning.

5: Design som konstnärlig process 3

Kursplan
I kursen ska den studerande fördjupa sitt konstnärliga arbete i gränssnittet mellan design och konst för att senare kunna utföra en kritisk reflektion av förhållningssätt mellan processerna och reflektera kring en samtida yrkesroll som designer.

6: Design som upplevelse 3 

Kursplan
Kursens mål är att den studerande skall fördjupa kunskaper och kompetens att arbeta med samtida problemställningar i projektform och med inriktning mot färg, form och semantik som en upplevelse.

7: Design för framtiden 3

Kursplan
Målet med kursen är att den studerande ska reflektera över designområdets utveckling i framtiden genom att själv pröva nya infallsvinklar i övningar och workshops. I kursen ska den studerande även fördjupa sin presentationsteknik och kommunikation av sitt examensarbete genom att presentera vid en designkonferens eller designseminarium. Kursen består av två moment: Forma framtiden, Design för framtiden.

8: Designprojekt, examensarbete

Kursplan
Målet med kursen är att den studerande ska ges möjligheter att självständigt praktisera sin förmåga att arbeta metodiskt med designrelaterade problemställningar i ett samarbetsprojekt. Genom examensarbetet ska den studerande visa att hon/han har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att kunna arbeta som industridesigner.